પૃષ્ઠ

સામાજિક વિજ્ઞાન કૉર્નર

સતત સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન કસોટી 
પ્રથમ સત્ર 
 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૬ 
પ્રથમ સત્ર એકમ - ૧,૨,૩
 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૭  
પ્રથમ સત્ર એકમ - ૧,૨,૩
સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૮  
પ્રથમ સત્ર એકમ - ૧,૨,૩
 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૬ 
પ્રથમ સત્ર એકમ - ૪,૫,૬ 
 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૭  
પ્રથમ સત્ર એકમ - ૪,૫,૬ 
 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૮  
પ્રથમ સત્ર એકમ - ૪,૫,૬ 
સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૬ 
પ્રથમ સત્ર એકમ - ૭,૮,૯ 
સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૭  
પ્રથમ સત્ર એકમ - ૭,૮,૯ 
સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૮
પ્રથમ સત્ર એકમ - ૭,૮,૯ 


દ્વિતીય સત્ર 
 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૬ 
દ્વિતીય સત્ર એકમ - ૧,૨,૩
  સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૭ 
દ્વિતીય  સત્ર એકમ - ૧,૨,૩
સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૮  
દ્વિતીય  સત્ર એકમ - ૧,૨,૩
 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૬ 
દ્વિતીય સત્ર એકમ - ૪,૫,૬ 
સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૭  
દ્વિતીય સત્ર એકમ - ૪,૫,૬ 
સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૮   
દ્વિતીય સત્ર એકમ - ૪,૫,૬ 

સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૭  
દ્વિતીય સત્ર એકમ - ૭,૮,૯ 
સામાજિક વિજ્ઞાન ધો - ૮   
દ્વિતીય સત્ર એકમ - ૭,૮,૯  
                                                  
પ્રથમ સત્ર  એકમ કસોટી 
ધોરણ:- ૬ 
૧. ઇતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોત  Download
૨ . ચાલો નકશો સમજીએ      Download
૩. નાગરિકતા                Download
ધોરણ:- ૭ 
૧. બે મહા રાજ્યો   Download
ધોરણ:- ૮ 
 ૧.  ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન  Download

7 ટિપ્પણીઓ:

  1. tamaro blog khubaj saras chhe
    hu tamara drara banavayeli aekam kashotio vargma lav 6u
    mane saro aaevo pratibhav madyo vidhyarthio taraf thi

    જવાબ આપોકાઢી નાખો